Ajankohtaista

VATEn myötä uusi vaihde

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on etenemässä vaiheeseen, jossa uudistuksen valmistelu siirtyy vapaaehtoisesta esivalmisteluvaiheesta väliaikaisen valmistelutoimielimen kauteen. Lakien tultua voimaan väliaikainen valmistelutoimielin, eli tuttavallisemmin VATE, on elin, joka tekee rajatusti päätöksiä ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet valittiin muutoksessa mukana olevien organisaatioiden viranhaltijoista, ja he pysyvät myös jatkossa virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa. SOTEMAKU-johtoryhmä jatkaa poliittisen päätöksenteon osalta toimintaansa.

– VATEn jäsenet eivät ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta, muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloitti työnsä epävirallisesti kesäkuussa, eli jo ennen uuden maakunnan perustamista.

– Voimassa olevan aikataulun mukaisesti maakunnat aloittaisivat toimintansa juridisesti 1.7.2017, mutta viime aikojen valtakunnan tason keskusteluissa on noussut esille, että väliaikaishallinnon virallinen aloituspäivä voi siirtyä jopa 1.10.2017 saakka.

Vastuuvalmistelijat yhteisiin tiloihin Framille

Valmistelun siirtyessä väliaikaishallinnon myötä uuteen vaiheeseen etenemisen tueksi haettiin kymmentä vastuuvalmistelijaa valmistelemaan oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Ehdollisia valintapäätöksiä vastuuvalmistelijoista tehtiin 15.6.2017 VATEn ensimmäisessä kokouksessa. Valintapäätökset on vahvistettu maakuntahallituksen kokouksessa 19.6.2017.

Vastuuvalmistelijat aloittavat työnsä elokuun alussa. Nykyiset muutosjohtajat Harri Jokiranta, Heli Seppelvirta ja Johanna Sorvettula jatkavat työtään sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

22.6.2017 valittava valmistelujohtaja tulee työskentelemään vastuuvalmistelijoiden kanssa samoissa tiloissa. Hän johtaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutta ja toimii valmisteluvastaavien työnjohdollisena esimiehenä.

Vastuuvalmistelijoiden ja valmistelujohtajan valinnat vaikuttavat VATEn kokoonpanoon. Sama henkilö ei voi toimia sekä valmistelujohtajana tai vastuuvalmistelijana että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenenä. Näiltä osin väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano tulee vielä uudelleen hyväksyttäväksi.

Työryhmärakenne uudistuu

Sote- ja maakuntauudistusta on Etelä-Pohjanmaalla valmistellut esivalmisteluvaiheessa useita kymmeniä työ- ja teemaryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista. Työryhmät ovat tehneet arvokasta ja tärkeää työtä, jota hyödynnetään uudistuksen seuraavassa vaiheessa.

Työryhmien loppuraporttien keskeisimmät asiat on koottu 22.6.2017 julkaistavaan Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta -raporttiin. Raportti pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu kaikkien esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleiden työryhmien loppuraportteihin. Raportti toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana.

– Uuteen vaiheeseen siirtymisen myötä esivalmisteluvaiheen työryhmärakennetta tullaan uudistamaan ja keventämään. Uudistusta valmistellaan kuitenkin edelleen koko muutoksessa mukana olevaa laajaa henkilöstöä osallistaen ja sen asiantuntemusta hyödyntäen, Seppelvirta kertoo.